Có bao nhiêu loại visa Việt Nam khi đến?

Các loại thị Visa Việt Nam khi đến được cấp theo thời gian lưu trú, số lần nhập cảnh và mục đích nhập cảnh.

Theo thời gian lưu trú và số lần nhập cảnh, chúng tôi sẵn sàng xử lý thị thực theo các loại hình đến:

  • Visa nhập cảnh 1 tháng 1 lần;
  • Visa nhập cảnh 1 tháng nhiều lần;
  • Visa nhập cảnh 3 tháng 1 lần;
  • Visa nhập cảnh 3 tháng nhiều lần;
  • Visa nhập cảnh 6 tháng nhiều lần;
  • Visa nhập cảnh 1 năm nhiều lần;

Theo mục đích nhập cảnh, chúng tôi sẵn sàng xử lý thị thực theo các loại:

  • Visa kinh doanh: sẽ có hiệu lực trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm
  • Visa du lịch: sẽ có hiệu lực trong 1 tháng hoặc 3 tháng.
  • Các mục đích khác: sẽ có hiệu lực trong 3 tháng.