Tôi quên chuẩn bị ảnh? Tôi có thể chụp ảnh tại sân bay không?

Đúng. Bạn có thể chụp ảnh cỡ hộ chiếu tại sân bay với mức phí từ 3 đến 5 đô la cho một bức ảnh.