Tôi quên chuẩn bị ảnh? Tôi có thể chụp ảnh tại sân bay không?