Tôi có thể vào Việt Nam sớm hơn ngày đến được cấp trong thư chấp thuận visa không?

Không, bạn không thể. Bạn có thể nhập cảnh sau ngày được cho phép nhưng một nhập cảnh trước ngày cho phép thì KHÔNG. Trong trường hợp bạn thay đổi kế hoạch và muốn vào Việt Nam sớm hơn ngày đến được cấp, bạn nên nộp đơn xin thư chấp thuận visa mới.