Tôi cần cung cấp thông tin gì để nộp đơn xin thư chấp thuận visa Việt Nam?

Để hoàn thành hồ sơ trực tuyến về thư chấp thuận visa Việt Nam, người xin visa cần cung cấp các thông tin sau đây chính xác như trong hộ chiếu của họ (như đã được cấp, không thể sửa đổi thư chấp thuận theo bất kỳ cách nào).

  • Tên đầy đủ (chính xác như trong hộ chiếu của bạn);
  • Ngày sinh (DOB);
  • Quốc tịch;
  • Số hộ chiếu;
  • Ngày dự kiến đến;
  • Ngày xuất cảnh dự kiến;
  • Mục đích nhập cảnh;

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem mẫu đơn xin visa Việt Nam đầy đủ trực tuyến.