Sự khác biệt giữa một thị thực nhập cảnh duy nhất và thị thực nhập cảnh nhiều lần là gì?

Có một sự khác biệt lớn giữa một thị thực nhập cảnh duy nhất và một thị thực nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam, nằm ở số lần nhập cảnh:

Visa nhập cảnh một lần: Bạn được phép vào Việt Nam duy nhất 1 lần trong thời gian hiệu lực visa của bạn. Sau khi bạn rời khỏi Việt Nam, visa của bạn sẽ tự động trở thành không hợp lệ. Nếu bạn muốn nhập lại, bạn cần phải xin thị thực nhập cảnh mới.

Visa nhập cảnh nhiều lần: Bạn có thể nhập và xuất cảnh Việt Nam nhiều lần nếu muốn trong thời gian hiệu lực visa.