FAQ Group: Các vấn đề và Mối quan tâm

Nếu hộ chiếu của tôi đã hết hạn thì sao?

Nếu hộ chiếu của tôi đã hết hạn thì sao?

Để xin visa vào Việt Nam, hộ chiếu của bạn phải có hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Do đó, nếu hộ chiếu của bạn sắp hết hạn, vui lòng lấy một cái mới trước khi nộp đơn xin thị thực của bạn để tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra tại sân […]